0

Пути изучения средневековой музыкальной культуры Азербайджана

-
0

Tar alətinin ölçü sistemlərinin elmi əsaslarla təyin edilməsi

-
0

Tar alətinin təşəkkül tarixinə dair

-
0

Elektro akkord tar

-
0

Tənbur ailəsinin bir üzvü – balakən damburu

-
0

Qədim musiqi alətlərinin bərpaçısı professor Məcnun Kərimin fəaliyyətinə dair

-
0

Çovqan (çövkən) həm idman oyunu, həm də çalğı alətidir

-
0

Zurna musiqi alətində təkmilləşdirmə işi

-
0

Əhsən sənə, Əhsən!

-
0

Qanun aləti S.Abdullayevanin tədqiqatlarinda

-
0

Dördbucaq formalı balabanın layihəsi

-
0

Misir xalq çalğı alətləri

-