0

О танцевальных мелодиях в рукописных источниках НИКМУЗа

-
0

Домбыра –духовная ценность казахского народа (Сказание о домбре)

-
0

Milli musiqi aləti tar — Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında

-
0

Musiqidə kvant təxminləri

-
0

Əkrəm Məmmədli və onun «Azərbaycan muğamları» məcmuəsinə bir nəzər

-
0

Роль бакинских оперных и симфонических сезонов в развитии национальной композиторской школы (1929-1930)

-
0

Fikrət Əmirоvun “Rоmantik sоnatası”nda muğam prinsiplərinin təzahürü

-
0

İmruz Əfəndiyevanın nəzəri tədqiqatlarında milli harmoniya məsələləri

-
0

Fikrət Əmirovun tənqidçi-publisist fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

Rafiq Babayev yaradıcılığının üslub axtarışlarına bir nəzər

-
0

Tarın simlərindən qəlblərə axan musiqi

-
0

Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin “Reyhan” dastanının yeni ədəbi-musiqili nəşri haqqında

-
0

Azərbaycan qarmon ifaçılığı sənətində muğam

-
0

Azərbaycan simli musiqi alətlərinin quruluş elementləri xalça ornamentlərində

-
0

Muğam sənətində tar alətinin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Pikə Axundova – daim axtarışda olan bəstəkar

-
0

Cəfər Cabbarlının bəstələdiyi “on dördü” rəqsinin tarixçəsi

-
0

“Xocəstə” və “şikəsteyi-fars” muğam şöbələrinin fərqi

-
0

Hacı Xanməmmədovun mahnı yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri

-
0

BİR YAŞ. Üzeyir Hacıbəyli “Azərbaycan”, 28 may, 1919-cu il

-