0

Ceyhun Allahverdiyevin “Tac Mahal” baletinin musiqi dramaturgiyası

-
0

Etnocaz istiqamətinin təşəkkülündə modal-caz metodunun rolu

-
0

Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığı İzabella Abezqauzun tədqiqatlarında

-
0

Ləzgi xalq mahnılarının bəzi xüsusiyyətlərinə dair

-
0

Muğamların ifasında qəzəl seçimi probleminə dair

-
0

К вопросу этимологии ченга

-
0

Heydər Əliyev siyasi kursunda Azərbaycan muğamına dövlət qayğısı

-
0

Azərbaycan musiqisində zərbi muğamların rolu və yeri barədə mülahizələr

-
0

Bir sıra musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsinə dair (Kontr rübab, Kaman (yay), təkmilləşmiş Cəğanaq və Yatuqan)

-
0

Сходные открытые продольные флейты – казахский сыбызғы и башкирский ҡурай из тростника общность способа изготовления

-
0

Azərbaycan musiqisində “muğam” anlayışı

-
0

“Rahab” muğamının tərkibi və ifa variantlarına dair

-
0

Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında Qarabağ mövzulu karikaturalar

-
0

Fikrət Əmirovun “Min bir gecə” baletində zərb alətlərinin rolu

-
0

Bəstəkar Lalə Cəfərovanın yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu

-
0

Xan Şuşinski məktəbindən bəhrələnmiş ustad sənətkarlar

-
0

Мировая премьера в день национальной музыки

-
0

Sənət və təhsil ocağı haqqında nəfis nəşr

-
0

Süleyman Ələsgərovun “Vətənimdir” qəzəl-romansının bəzi üslub xüsusiyyətləri

-
0

Ənvər Məmmədxanlının yaradıcılığında lirizm və yumor

-