0

Sergey Raxmaninovun fortepiano yaradıcılığı və onun “Polişinel” pyes-fantaziyasının bədii obrazı

-
0

Müasir Azərbaycanın musiqi sosiologiyası

-
0

Ramiz Zöhrabovun rəng janrında apardığı təhlil metodları

-
0

Aida Hüseynovanın musiqi tədqiqatlarında bəzi metodoloji məsələlər

-
0

Ornamentallıq Cövdət Hacıyevin “Ballada” və Aqşin Əlizadənin “Dastan” əsərlərinin improvizə üslubunun ifadə vasitəsi kimi

-
0

Cavanşir Quliyevin “Əsgər marşı” türk əsgəri musiqisi ənənələrinin davamı qismində

-
0

Azərbaycan muğam ifaçılığının formalaşma tarixinə dair bəzi mülahizələr

-
0

Из истории развития идей музыкальной тюркологии в азербайджанском музыкознании

-
0

Tarixə yazılan mənalı ömür

-
0

“Leyli və Məcnun” muğam operasında Məcnun rolunu ifa edən görkəmli xanəndələrin səslərinin akustik təhlili

-
0

Azərbaycan musiqi mədəniyyətində Səid Rüstəmov zirvəsi

-
0

Fəxrəddin Dadaşovun ifaçılıq sənəti

-
0

Rais Rəsulzadənin əsərlərində vətən mövzusunun təcəssümü

-
0

Alim Qasımovun repertuarındakı şikəstələr

-
0

Musiqişünas-maarifçi, professor Səadət Seyidovanın pedaqoji fəaliyyəti

-
0

Şəki mövlud mərasimlərində söz, musiqi və ayinin vəhdəti

-
0

Şimal-Qərb regionunda ninni və laylaların toplanmasına dair

-
0

Azərbaycan kamera-vokal musiqisində silsilə janrının bəzi xüsusiyyətləri

-
0

Etnomusiqişünaslar üçün dəyərli təlimat

-
0

“Şah Xətai” muğam guşəsinin mahiyyətinə dair

-