...
0

Üzeyir Hacıbey’nin “Köroğlu” operası dünya sahnelerinde

-
0

Отражение событий 20 января 1990 года и Ходжалы в культуре и искусстве Азербайджана

-
0

Müslüm Maqomayevin vokal ifaçılıq üslubunun səciyyəvi elementləri

-
0

Azərbaycan musiqi təhsilində qarmon alətinin tədris tarixi və metodikası

-
0

Особенности балетного спектакля «Насими» в постановке Камиллы Гусейновой

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının tar üçün birhissəli proqramlı əsərləri

-
0

Azərbaycanda şəbeh tamaşaları və ilk milli opera

-
0

Memory of the turkıc world: A revıew of hıstorıcal recordıngs of the turkıc-speakıng peoples of the Vıenna phonogrammarchıve

-
0

Bayatı-Şiraz muğamında «İsfahənək» şöbəsi

-
0

Ченг в типовой классификации арфообразных инструментов

-
0

«Tənzərə» yallı rəqsinin variantlarında spesifik cəhətlər

-
0

“Ürfani» aşıq havalarının variantlarına dair

-
0

Çətin sənət yolunun gözəl bəhrələri

-
0

İmadəddin Nəsimi bu gün də bizimlədir

-
0

О некоторых аспектах музыкальной тюркологии

-
0

Tarzən Elçin Nağıyevin tədrisdə və ifaçılıqda zəngin töhfələri

-
0

Azərbaycan xanəndələrinin səsləri Almaniyada elmi tədqiqat obyektinə çevrildi

-
0

Şərq məqamlari və Şərq ritmləri

-
0

Gənc ifaçı Mədinə Şahgəldiyeva

-
0

Особенности звукового оформления одноактных балетных спектаклей

-
0

Şamaxıda etnomuzikoloji ekspedisiya

-
0

XX əsr avanqard pianizmin bəzi xüsusiyyətləri

-
0

“Çahargah” muğamının quruluşunda variantlıq məsələləri

-
0

История и хронология развития арфы

-
0

Tükənməz enerjili sənətkarımız

-
0

Siyavuş Kəriminin beynəlxalq musiqi layihələri

-
0

Siyavuş Kəriminin teatr tamaşalarına musiqisi

-
0

Siyavuş Kərimi — 65

-
0

Üzeyir Hacıbəylinin xalq mahnısına dair konseptual baxışları

-
0

“Yallı” rəqslərinin not nəşrlərinin etnomusiqişünaslıq əhəmiyyəti

-
elgntwplk