...
0

AMK-20

-
0

Fazilə Nəbiyeva. Sənətinin arifi.

-
0

Fikrət Əmirovun musiqi irsi məktəblərarası elmi-yaraıdıcılıq müstəvisində

-
0

Azərbaycanın musiqi incisi, Şuşa şəhəri

-
0

Qurban Səidin qəhrəmanı nəyə görə Azərbaycan dilində bayatı/şikəstə oxuyur

-
0

Использование песенного материала на разных этапах обучения английскому языку

-
0

Azərbaycanda fortepiano və xalq çalğı alətlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin əsasları

-
0

Об особенностях музыкальной драматургии в современных балетах Азербайджанских композиторов

-
0

Fikrət Əmirovun violin və fortepiano üçün “Muğam-poema”sinda üslub xüsusiyyətlərinə dair

-
0

Xalq çalğı alətləri ansambllarının təşəkkülü və formalaşması

-
0

Salyanın musiqi həyatında autentik folklor ənənələri

-
0

Fəttah Xalıqzadə – 70

-
0

Fərəc Qarayev fenomeni haqqında düşünərkən (bəstəkarın 80 illik yubileyi münasibətilə)

-
0

Simpoziumun görünməyən tərəfləri

-
0

6th International scientific symposium “Space of mugam”, Baku, June 20-22, 2023

-
0

Подготовленное фортепиано в творчестве композиторов рубежа xx–xxı веков

-
0

Azərbaycan xalça naxışlarında qədim Göktürk əlifbasının hərf-simvollarının təzahürü

-
0

Fikrət Əmirovun vokal əsərlərində xalq musiqisi və muğamdan istifadə məsələləri

-
0

Qəmbər Hüseynlinin instrumental əsərləri

-
0

Simfonik orkestrdə tembr özəllikləri

-
0

Ələkbər Əsgərovun yaradıcı fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərinə dair

-
0

Сквозные ритмоформулы и метафорические цепочки в опере «Кёроглы» У. Гаджибейли

-
0

Ceyhun Allahverdiyevin “Tac Mahal” baletinin musiqi dramaturgiyası

-
0

Etnocaz istiqamətinin təşəkkülündə modal-caz metodunun rolu

-
0

Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığı İzabella Abezqauzun tədqiqatlarında

-
0

Ləzgi xalq mahnılarının bəzi xüsusiyyətlərinə dair

-
0

Muğamların ifasında qəzəl seçimi probleminə dair

-
0

К вопросу этимологии ченга

-
0

Heydər Əliyev siyasi kursunda Azərbaycan muğamına dövlət qayğısı

-
0

Azərbaycan musiqisində zərbi muğamların rolu və yeri barədə mülahizələr

-
elgntwplk