...
0

Ornamentallıq Cövdət Hacıyevin “Ballada” və Aqşin Əlizadənin “Dastan” əsərlərinin improvizə üslubunun ifadə vasitəsi kimi

-
0

Cavanşir Quliyevin “Əsgər marşı” türk əsgəri musiqisi ənənələrinin davamı qismində

-
0

Azərbaycan muğam ifaçılığının formalaşma tarixinə dair bəzi mülahizələr

-
0

Из истории развития идей музыкальной тюркологии в азербайджанском музыкознании

-
0

Tarixə yazılan mənalı ömür

-
0

“Leyli və Məcnun” muğam operasında Məcnun rolunu ifa edən görkəmli xanəndələrin səslərinin akustik təhlili

-
0

Azərbaycan musiqi mədəniyyətində Səid Rüstəmov zirvəsi

-
0

Fəxrəddin Dadaşovun ifaçılıq sənəti

-
0

Rais Rəsulzadənin əsərlərində vətən mövzusunun təcəssümü

-
0

Alim Qasımovun repertuarındakı şikəstələr

-
0

Musiqişünas-maarifçi, professor Səadət Seyidovanın pedaqoji fəaliyyəti

-
0

Şəki mövlud mərasimlərində söz, musiqi və ayinin vəhdəti

-
0

Şimal-Qərb regionunda ninni və laylaların toplanmasına dair

-
0

Azərbaycan kamera-vokal musiqisində silsilə janrının bəzi xüsusiyyətləri

-
0

Etnomusiqişünaslar üçün dəyərli təlimat

-
0

“Şah Xətai” muğam guşəsinin mahiyyətinə dair

-
0

Афрасияб Бадалбейли: Низами о музыке и в музыке

-
0

Dastanın musiqili-poetik janr kimi xüsusiyyətlərinə dair

-
0

«Arazbarı” zərbi-muğamı ilə “Arazbarı” aşıq havasının müqayisəli təhlili

-
0

Bilinqvizmin musiqiyə təsiri

-
0

Elmira Nəzirovanın Azərbaycan xalq melodiyaları əsasında fortepiano işləmələri

-
0

Cahangir Cahangirovun yaradıcılığında Hüseyn Cavid irsi (“Oratoriya – 59” əsəri timsalında)

-
0

Hacı Xanməmmədovun kamança və simfonik orkestr üçün konserti Ədalət Vəzirovun təfsirində

-
0

О роли Азербайджанских женщин в развитии музыкальной культуры Азербайджана

-
0

Daha bir elektron çalğı aləti – Ra.tar

-
0

Bayatı-Şiraz muğamı haqqında bəzi mülahizələr

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Müəllimin xatirəsinə” fortepiano məcmuəsinin üslub xüsusiyyətləri

-
0

Ramiz Mirişlinin fortepiano üçün əsərləri

-
0

Qanun və kamera orkestri üçün yeni konsert

-
0

Azərbaycan vokal musiqisində çərək tonların tətbiqi məsələləri

-
elgntwplk