...
0

Azərbaycan vokal sənətinin banisi — Bülbül

-
0

Ənənə və novatorluq kontekstində Aqşin Əlizadənin yaradıcılığına bir nəzər

-
0

Qarabağ muğam məktəbinin ifaçılıq ənənələri

-
0

Cahangir Cahangirovun musiqi dünyası

-
0

Nəğmələrdə yaşayan ömür

-
0

“Əsrlərin sədası» ansamblı və bərpa olunmuş ruhəfza

-
0

Siyavuş Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

“Muğam aləmi” v beynəlxalq muğam festivalı

-
0

Arif Babayev-80

-
0

Post-strukturalizmin kulturoloji paradiqmalarindan

-
0

Национальные черты в музыке балетов Азербайджанских композиторов

-
0

İfaçılıqdan alimliyə

-
0

Qədim çalğı aləti – ruhəfza

-
0

Ələfsər Rəhimovun muğam ifaları

-
0

“Dastan” – musiqidə bədii- estetik anlayiş kimi

-
0

Полистилистика дирижёрского управления

-
0

Azərbaycan və İran muğamlarının tarixi inkişaf mərhələləri

-
0

Muğam ifaçılığı sənətinin formalaşmasında Mir Möhsün Nəvvabın rolu

-
0

İlk qadin vokalçi – Şövkət Məmmədova

-
0

Çahargah məqamına əsaslanan xalq mahnılarının nəzəri tədqiqi

-
elgntwplk