0

Bəstəkar Sofiya Qubaydulina yaradıcılığının şərq motivləri

-
0

Hacıbəyli qardaşları və onların Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında rolu

-
0

Firəngiz Əlizadənin “Muğflagamenko” kompozisiyasında muğam və flamenko xüsusiyyətlərinin sintezi

-
0

Azərbaycan operasinda leytmotiv və leytmotiv sisteminin ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Гибридный жанр азербайджанской музыки – «симфонический мугам»

-
0

“Dastan” – musiqidə bədii- estetik anlayiş kimi

-
0

Sevda İbrahimovanin fortepiano ilə simfonik orkestr üçün konsertləri

-
0

Ramiz Mirişli mahnılarının mövzu rəngarəngliyi

-
0

Aşıq musiqisi bəstəkar yaradıcılığında

-
0

XX əsrin 90-ci illərində Azərbaycan xor musiqisində vətənpərvərlik mövzusu

-
0

Cəlal Abbasovun “Haradasan, Ulis?” əsərində kollajin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Azər Dadaşovun dini mövzulu iki vokal əsəri

-
0

Fikrət Əmirоvun “İki prelüdiya”sında muğam prinsiplərinin təzahürünə dair

-
0

Xəlil Cəfərovun “Rəqs süitasi”nın bəzi üslub xüsusiyyətlərinə dair

-
0

Adilə Yusifovanın “Milli naxışlar” fortepiano məcmuəsinin üslub xüsusiyyətləri

-
0

Vasif Adıgözəlovun “Natəvan” operasinda xor səhnələri

-
0

«15 пьес для фортепиано на темы азербайджанских народных песен и теснифов» Севды Ибрагимовой

-
0

Sərdar Fərəcov — bəstəkar və içtimai xadim kimi

-
0

Haci Xanməmmədovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri

-
0

Tofiq Bakıxanovun “Qüdsidən söz düşəndə” vokal silsiləsində müşayiətin rolu barədə

-