0

Bəstəkar Dadaş Dadaşovun 80 illik yubileyi münasibəti ilə

-
0

Dadaş Dadaşovun bəstəkar və müəllim portretinə bəzi ştrixlər

-
0

XIX-XXI əsrlərdə Azərbaycan muğam sənətinin təkamülünə dair

-
0

Şikəsteyi-fars

-
0

Muğam sənətinin inkişafında tədqiqat işlərinin və layihələrin rolu

-
0

S.Ələsgərovun tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün 1 nömrəli konsertində muğam ifaçılıq üsullarının təzahürü

-
0

Avropa və rus musiqisində Şərq mövzusunun təcəssümünə dair

-
0

Fikrət Əmirovun yaradıcılığında muğam janrının təzahürü

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında “Ave Maria” dua mətnindən istifadə

-
0

Ü.Hacibəylinin “O olmasin, bu olsun” operettasının yazılma tarixçəsi

-
0

Песни Полада Бюльбюльоглы в репертуаре пианиста-аккомпаниатора

-
0

Opera səhnəsində qadin xanəndələrin rolu

-
0

Творческая деятельность Б.Векиловой и современное хоровое исполнительство

-
0

Həmid Vəkilovun ifaçılığında novatorluq məsələləri

-
0

Azərbaycan milli musiqisində Əhməd Bakıxanov yaradıcılığı

-
0

Pedalizasiyanın ümumi məsələləri haqqında

-
0

“Heyratı” zərbi muğamının ifa xüsusiyyətləri

-
0

“Ruhül-Ərvah” guşəsinin semantik açıqlanmasi

-
0

Qədim musiqi alətlərinin bərpaçısı professor Məcnun Kərimin fəaliyyətinə dair

-
0

Çovqan (çövkən) həm idman oyunu, həm də çalğı alətidir

-