0

Muğamın İslam dini ilə bağlılığı haqqında

-
0

“Şüştər” muğamının not yazıları əsasında tədqiqi məsələləri

-
0

“Hisar” şöbəsinin nəzəri və praktiki məsələlərinə dair

-
0

“Arşın mal alan” operettasının ekran versiyalarında şifahi ənənəli professional musiqinin rolu

-
0

Xəlil Cəfərovun “Rəqs süitasi”nın bəzi üslub xüsusiyyətlərinə dair

-
0

Muğam sənətində ənənə və varislik məsələsinin tədqiqi

-
0

“Zabul Segah” muğamında bəzi variantlar

-
0

“Çahargah” muğamının melodik xüsusiyyətləri və məqam əsası

-
0

“Şüştər” muğamının inkişaf tarixindən

-
0

XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda musiqi məclisləri

-
0

Milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafında muğamların rolu

-
0

Musiqişünas alim M.İsmayılovun əsərlərində segah məqamı

-
0

XIX-XXI əsrlərdə Azərbaycan muğam sənətinin təkamülünə dair

-
0

Muğam sənətinin inkişafında tədqiqat işlərinin və layihələrin rolu

-
0

S.Ələsgərovun tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün 1 nömrəli konsertində muğam ifaçılıq üsullarının təzahürü

-
0

Fikrət Əmirovun yaradıcılığında muğam janrının təzahürü

-
0

Opera səhnəsində qadin xanəndələrin rolu

-
0

“Ruhül-Ərvah” guşəsinin semantik açıqlanmasi

-
0

“Rəhab” muğamının ifaçılıq xüsusiyyətləri

-
0

“Çahargah” muğamının ifaçılıq variantları səs yazılarında və not nəşrlərində

-