0

Muğam sənətinin tarixi köklərinə dair

-
0

“Xocəstə” və “şikəsteyi-fars” muğam şöbələrinin fərqi

-
0

Tar tədrisinin bəzi məsələləri

-
0

Milli məqamların əmələ gəlməsində qeyri-temperasiyalı quruluşun təhlilinə dair

-
0

Bəstəkar musiqisində simfonik muğamlar

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Səda” əsərində milli üslubun təzahür prinsipləri

-
0

Ələfsər Rəhimovun muğam ifaları

-
0

Kiçik həcmli muğamların ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Poetik metrikanin muğam melodikasina təsirinə dair

-
0

Azərbaycan və İran muğamlarının tarixi inkişaf mərhələləri

-
0

Arif Babayevin təsnif yaradıcılığı

-
0

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Bakı xanəndələrinin yaradıcılığına nəzər

-
0

“İsfahan” muğamı VI-XIV əsrlərdə

-
0

“Əmiri” şöbəsinin muğamlarda yeri və rolu

-
0

Qarabağ xanəndələri – Mənsum İbrahimov

-
0

Fikrət Əmirоvun “İki prelüdiya”sında muğam prinsiplərinin təzahürünə dair

-
0

Tar alətinin ölçü meyarları

-
0

Şərq musiqisində muğam ənənəsi

-
0

Muğam ifaçılığı tarixində Bəhram Mansurovun rolu

-
0

“Mahur-hindi” muğamının vokal-instrumental ifası barədə

-