0

XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda musiqi məclisləri

-
0

Milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafında muğamların rolu

-
0

Musiqişünas alim M.İsmayılovun əsərlərində segah məqamı

-
0

XIX-XXI əsrlərdə Azərbaycan muğam sənətinin təkamülünə dair

-
0

Muğam sənətinin inkişafında tədqiqat işlərinin və layihələrin rolu

-
0

S.Ələsgərovun tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün 1 nömrəli konsertində muğam ifaçılıq üsullarının təzahürü

-
0

Fikrət Əmirovun yaradıcılığında muğam janrının təzahürü

-
0

Opera səhnəsində qadin xanəndələrin rolu

-
0

“Ruhül-Ərvah” guşəsinin semantik açıqlanmasi

-
0

“Rəhab” muğamının ifaçılıq xüsusiyyətləri

-
0

“Çahargah” muğamının ifaçılıq variantları səs yazılarında və not nəşrlərində

-
0

“Mahur-hindi” muğamının ifaçılıq xüsusiyyətlərinə dair

-
0

“Əhsən Şüştər” a capella xor əsərində muğamdan istifadə

-
0

Xan Şuşinskinin mahnı yaradıcılığı

-
0

Xanəndəlik sənətinin inkişaf yollari haqqinda mülahizələr

-
0

XX əsrdə Аzərbaycanda yaranmış musiqi üçlüyü

-
0

Azərbaycan muğam sənətinin tarixi təkamül prosesinə bir nəzər

-