...
0

Azərbaycan musiqisində zərbi muğamların rolu və yeri barədə mülahizələr

-
0

Bir sıra musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsinə dair (Kontr rübab, Kaman (yay), təkmilləşmiş Cəğanaq və Yatuqan)

-
0

Сходные открытые продольные флейты – казахский сыбызғы и башкирский ҡурай из тростника общность способа изготовления

-
0

Azərbaycan musiqisində “muğam” anlayışı

-
0

“Rahab” muğamının tərkibi və ifa variantlarına dair

-
0

Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında Qarabağ mövzulu karikaturalar

-
0

Fikrət Əmirovun “Min bir gecə” baletində zərb alətlərinin rolu

-
0

Bəstəkar Lalə Cəfərovanın yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu

-
0

Xan Şuşinski məktəbindən bəhrələnmiş ustad sənətkarlar

-
0

“Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” II Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materiallarının elektron versiyası

-
0

Azərbaycan fortepiano repertuarında xalq musiqi işləmələrinin metodik əhəmiyyəti

-
0

Ərtoğrul Cavidin Azərbaycan musiqi tarixində yeri və rolu

-
0

Sənədli filmlərdə musiqinin rolu

-
0

Böyük ədəbiyyatin balet məkani: “Məhəbbət Əfsanəsi”nin novator xüsusiyyətlərində Nazim Hikmət pyesinin roluna dair

-
0

Taninmiş violinoçu Arif Manaflınin Azərbaycan və Türkiyə musiqi mədəniyyətinin inkişafinda rolu

-
0

Universitetlərdə qeyri-linqvistik ixtisaslarin tələbələrinə ingilis dilinin tədris xüsusiyyətləri

-
0

Azərbaycan vokal sənətində İlham Nəzərovun ifaçiliq üslubunun özəlliklərinə dair

-
0

Мировая премьера в день национальной музыки

-
0

Sənət və təhsil ocağı haqqında nəfis nəşr

-
0

Süleyman Ələsgərovun “Vətənimdir” qəzəl-romansının bəzi üslub xüsusiyyətləri

-
0

Ənvər Məmmədxanlının yaradıcılığında lirizm və yumor

-
0

Sergey Raxmaninovun fortepiano yaradıcılığı və onun “Polişinel” pyes-fantaziyasının bədii obrazı

-
0

Müasir Azərbaycanın musiqi sosiologiyası

-
0

Ramiz Zöhrabovun rəng janrında apardığı təhlil metodları

-
0

Aida Hüseynovanın musiqi tədqiqatlarında bəzi metodoloji məsələlər

-
0

Üzeyir Hacıbəylinin elmi sistemi əsasında milli məqam təfəkkürünün inkişaf proqramı

-
0

Məmmədova Zümrüd

-
0

Hüseynov Firuz

-
0

Mustafayeva Kəmalə

-
0

Hüseynova Ülkər

-
elgntwplk